Kertészeti üzemek megújításának támogatása - VP2-4.1.3.5-21

Önállóan támogatható tevékenységek

Az alábbi - kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges - építéssel nem járó kertészeti eszközök, gépek beszerzése:

a) mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható munkagépek,

b) önjáró és vontatott betakarítógépek,

c) szedő platform, szüretelő-szedő gép, szedőputtony,

d) talajművelő gépek,

e) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, egyéb gépek, eszközök beszerzése a Felhívás 3.3. pontjában (Nem támogatható tevékenységek) foglaltakra figyelemmel,

f) maximum 1 db, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor a felhívás 5.7. pontjainak figyelembevételével. (Maximális támogatási összeg 10 millió Ft)

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak

a) Üzemen belüli anyagmozgatás gépei: rakodógép, targonca és ezek adapterei, kézi hidraulikus vagy elektromos raklapemelő (béka) beszerzése. (Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve: 15%)

b) Általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek

Pályázók:
Mezőgazdasági termelő és megelőző évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek és üzemméretük legalább 50%-a kertészeti tevékenységből származik

Számítsa ki üzemméretét:


A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 25 MFt,

A támogatás maximális mértéke a közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. A kollektív módon végrehajtott projektek összesen 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Előleg mértéke:

A maximális előleg mértéke a megítélt támogatási összeg 50 %-a.

Benyújtási határidő
A támogatási kérelmek benyújtására 2021. július 7. napjától 2021. szeptember 28. napjáig van lehetőség.

A támogatást igénylő jelen felhívás keretében értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be. Amennyiben a korábbi támogatási kérelmét a támogatást igénylő visszavonja, vagy elutasításra kerül, úgy a támogatást igénylő jogosult újabb támogatási kérelem benyújtására.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

Első szakasz: 2021. július 7. - 2021. július 20.

Második szakasz: 2021. július 21. - 2021. augusztus 3.

Harmadik szakasz: 2021. augusztus 4. - 2021. augusztus 17.

Negyedik szakasz: 2021. augusztus 18. - 2021. augusztus 31.

Ötödik szakasz: 2021. szeptember 1. - 2021. szeptember 14.

Hatodik szakasz: 2021. szeptember 15. - 2021. szeptember 28.