KAP-RD01A-RD12-1-24

Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása

Támogatás célja

A felhívás elsődleges célja a változó éghajlati körülményekhez alkalmazkodni képes, magas termőképességgel és termésbiztonsággal rendelkező ültetvények telepítésének támogatása. További cél a folyamatosan változó piaci igények kielégítéséhez szükséges innovatív termesztéstechnológiai megoldások alkalmazásának ösztönzése, a fajtaválaszték korszerűsítése, az öntözött ültetvények területének növelése, valamint az ökológiai művelésmód alkalmazásának elősegítése.

1. célterület - Ültetvénytelepítéshez kapcsolódó tevékenységek

A célterület támogatni kívánja új gyümölcstermő-, gyógy-, aroma és fűszernövény-, borszőlő- és komló ültetvény telepítését, meglévő gyümölcstermő ültetvények korszerűsítését. További támogatási cél a kedvezőtlen éghajlati jelenségek (tavaszi fagykár, esőkár, jégkár) kivédéséhez, kedvezőtlen hatásuk csökkentéséhez kapcsolódó kármegelőző beruházások ösztönzése, valamint az ültetvények műveléséhez szükséges gépek, eszközök beszerzésének támogatása.

2. célterület – Öntözési infrastruktúra kialakításával kapcsolatos tevékenységek

A kertészeti ültetvények fokozattan érzékenyek a klímaváltozás negatív hatásaira, különösen a vízhiányra. A termésbiztonság fenntartásához, a gazdák jövedelembiztonságának megőrzéséhez, a termékek iránti kereslet kielégítéséhez elsődleges feladat az ültetvények vízutánpótlásának biztosítása. A célterület támogatni kívánja a hatékony vízfelhasználást biztosító víztakarékos öntözési technológiák kialakítását, az öntözőrendszerek vízfelhasználásának optimalizálását, a víztakarékos öntözési infrastruktúra és a kapcsolódó műtárgyak fejlesztését és rekonstrukcióját, valamint új öntözővíz-szolgáltató művek és - rendszerek kiépítését.

Támogatást igénylők köre

1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

a) A támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 10 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.

b) A támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

2. Gyógynövénytermesztéshez kapcsolódóan integrátori, vagy feldolgozói tevékenységet folytató vállalkozások, ha

- gyógynövénytermék előállítási tevékenységből származó árbevételük az összes árbevételük 40 százalékát meghaladja, és

- tevékenységüket legalább 3 termeltetési és/vagy felvásárlási szerződéssel igazolt partner közreműködésével valósítják meg


Támogatható tevékenységek

1. célterület - Ültetvénytelepítéshez kapcsolódó tevékenységek

1.) Gyümölcstermő ültetvények telepítése

Az ültetvénytelepítés kizárólag víztakarékos öntözőrendszer kiépítésével együtt támogatott. A víztakarékos öntözőrendszert abban az esetben is ki kell építeni, ha arra vonatkozóan a támogatási kérelem nem tartalmaz támogatott tevékenységet.

1. Új ültetvény telepítése: Ültetvény telepítése olyan területen, melyen a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem található ültetvény.

2. Ültetvénycsere: A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában – a beruházással érintett területen – meglévő ültetvény kivágása, majd azt követően az adott területnek a telepítési terv szerinti ültetvénnyel történő újratelepítése.

2.) Meglévő, a telepítéstől számított 10 évnél nem öregebb gyümölcstermő ültetvény korszerűsítése az alábbi tevékenységek révén (a tevékenységek külön-külön vagy együttesen is megvalósíthatók).

1. A jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás támogatása

2. Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása (a meglévő ültetvény védelmére elegendő fagyvédelmi kapacitás kiépítése támogatott)

3. Esőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása

4. Gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése (akkor támogatott, ha a meglévő ültetvény mérete eléri a legalább 5,0 hektár területnagyságot

3.) Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek

1. Új ültetvény telepítése

2. Termesztéshez kapcsolódó, a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése

3. Betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése

4.) Borszőlőültetvény telepítéshez kapcsolódó tevékenységek

1. Új borszőlőültetvény telepítése

2. Borszőlő betakarítására alkalmas gépek beszerzése


2. célterület: Öntözési infrastruktúra kialakításával kapcsolatos tevékenységek

1. telepített évelő gyógy, aroma és fűszernövény ültetvény víztakarékos (csepegtető vagy mikroszórófejes) öntözési infrastruktúrájának kiépítése, öntözőrendszer létesítése

2. telepített borszőlőültetvény ültetvény víztakarékos (csepegtető vagy mikroszórófejes) öntözési infrastruktúrájának kiépítése, öntözőrendszer létesítése


Nem támogatható tevékenységek:

1. Ingatlan vásárlása.

2. Fagyvédelmi gyertya, göngyöleg beszerzés.

4. Zárt rendszerű növényházak kialakítása. (a telepítési terv szerint fóliaborítás és a szükséges támrendszer beszerzése, mint esőkár megelőzősét szolgáló technológia támogatott.)

5. Az öntözőrendszer működtetéséhez szükséges, felszíni vagy felszín alatti vizekből töltendő puffertározók létesítése, öntözővíz tározók létesítése

Igényelhető támogatás

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 500 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50 %-a, az alábbi kivétellel:

- az időjárási kockázatok mérséklését szolgáló beruházások vonatkozásában az összes elszámolható költség 65%-a (jégesőkár, fagykár, esőkár megelőzése)

- a 2. célterület vonatkozásában, meglévő öntözőrendszerek felújítása tevékenység esetében a támogatás az összes elszámolható költség 70%-a.

Az alaptámogatás maximális mértéke tovább növelhető az alaptámogatáshoz képest azzal, hogy a támogatás maximális mértéke nem haladhatja meg a 65%-ot:

- Fiatal mezőgazdasági termelő számára 15%-kal megemelt támogatási intenzitás adható.

- Gazdaságátadás esetén 15%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest. A 15%-kal megemelt támogatási intenzitásra a gazdaság átadója és a gazdaság átvevője is jogosult lehet.

- Az ökológiai gazdálkodást folytató kedvezményezett esetén 10%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest (legalább 10.000 euró STÉ értékű ökológiai üzemmérettel rendelkezik, és a kertészeti ágazathoz kapcsolódó üzemmérete min. 30%-os arányban ökológiai vagy ökológiai átállási státuszú)


A támogatási kérelem benyújtásának határideje

Benyújtás: 2024. július 24. - 2025. március 03.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra:

1. értékelési szakasz: 2024. július 24. – 2024. augusztus 07.

2. értékelési szakasz: 2024. augusztus 08. – 2024. augusztus 21.

3. értékelési szakasz: 2025. február 04. – 2025. február 17.

4. értékelési szakasz: 2025. február 18. – 2025. március 03.